WEDSTRIJDREGLEMENT

PO1 Call of Duty Gaming activation

I. Algemeen

1. Dit reglement is van toepassing op de “PO1 Call of Duty Gaming activation” wedstrijd (verder te noemen: de “Wedstrijd”) van PepsiCo BeLux B.V. (verder te noemen: de “Organisator"), gevestigd en kantoorhoudende te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 3, België.

2. Door aan de Wedstrijd deel te nemen aanvaardt u dit Wedstrijdreglement in zijn geheel.

3. Deze Wedstrijd heeft als doel de promotie van de producten verkocht onder het/de merk(en) Rockstar Energy Drink (verder te noemen: het “Merk”/de “Merken”)

4. Deze Wedstrijd loopt van vrijdag 1 oktober 2021 00u00 tot en met dinsdag 30 november 2021, 23u59 (de “Actieperiode”).

5. Naar aanleiding van deze wedstrijd zijn volgende prijzen te winnen:

i. 1 maal gaming PC (twv ongeveer €6000)

ii. 20 A10 Astro headsets (elk t.w.v. ongeveer €60)

iii. 100 Call of Duty® Vanguard spellen (elk t.w.v. ongeveer €109.99)

6. De Wedstrijd wordt bekend gemaakt via de volgende kanalen:

wedstrijdmaterialen (bv. posters, kaarten, visibiliteitsmateriaal, ...) in de betreffende verkooppunten

wedstrijdverpakkingen in de betreffende verkooppunten

websites en sociale media van de Organisator

de websites rockstarforthewin.com (verder te noemen de “Wedstrijdpagina”)

II. Deelname

7. Deelname aan deze Wedstrijd staat (uitsluitend) open voor een ieder die in België woonachtig is en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

8. Deelname is uitgesloten (a) voor medewerkers en inwonende partners of familie van de Organisator, alsmede (b) voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Wedstrijd.

9. Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de Wedstrijd zullen als een misbruik worden beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan verbonden deelnames.

10. Deelname is uitsluitend nominatief en persoonlijk, en de deelnemer mag onder geen beding meedoen voor rekening van andere deelnemers.

11. De Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer met ongeldige of vervalste persoonsgegevens van deelname uit te sluiten.

12. Oneerlijke praktijken zoals, zonder beperking, scripts, software, bots of e-mailadressen of elk ander procedé waardoor de deelname kan worden geautomatiseerd zonder fysieke interventie, of meer in het algemeen het omzeilen van dit Wedstrijdreglement om de winstkansen op een ongeoorloofde en/of frauduleuze manier te verhogen, zijn niet toegelaten. De Organisator behoudt zich het recht voor om elke deelnemer die inbreuk maakt op huidige bepaling uit te sluiten van deelname aan de Wedstrijd, alsook uit te sluiten van toekomstige wedstrijden van de Organisator.

III. Speelwijze en vaststelling winnaar

13. Deelname aan de Wedstrijd is mogelijk door, tijdens de Actieperiode:

- 1 van het volgende product te kopen: Rockstar Energy Drink Original, Original Suikervrij, XDurance Bosbes smaak, Punched Tropical Guave smaak 500ML voorzien van een wedstrijdverpakking (normale/andere verpakkingen zijn niet geldig). Deelnemers moeten daarbij het kasticket van hun aankoop goed bijhouden.

- Naar de Wedstrijdpagina te surfen.

- De instructies te volgen en de noodzakelijke gegevens in te vullen op de Wedstrijdpagina.

14. Meerdere deelnames zijn mogelijk, maar de deelnemer mag maximum 1 keer winnen.

15. Naast de kosten voor het uitvoeren van de bovenstaande stappen (bv. verplaatsing, Internetverbinding...) zijn geen overige kosten verbonden aan deelname aan deze Wedstrijd.

16. De winnaar(s) wordt/worden bepaald op basis van loting onder de juiste antwoorden.

IV. Cadeau

17. Na registratie voor de Wedstrijd zoals hierboven beschreven, ontvangt elke deelnemer een gratis unieke DUAL 2XP-code die bij de games Call of Duty®: Vanguard en Call of Duty®: Warzone kunnen worden ingewisseld. De volgende voorwaarden gelden voor het inwisselen van het cadeau:

18. Elke deelnemer ontvangt per verpakking een DUAL 2XP-code voor 60 minuten die bij de games Call of Duty®: Vanguard en Call of Duty®: Warzone kan worden ingewisseld (een kopie van een van deze games is vereist om dit cadeau in te wisselen).

19. Dual 2XP-codes verlopen op 31 maart 2022.

20. Dual 2XP ontgrendelt dubbele XP (dubbele Experience-punten om je account op te waarderen) en dubbele wapen XP (dubbele Experience-punten om je wapens op te waarderen).

21. Om Dual 2XP-codes in te wisselen:
• Ga naar www.callofduty.com/rockstar tijdens de Win-Actieperiode en volg de instructies op het scherm om je voor de Actie te registreren.
• Een Call of Duty®-account is vereist om Dual XP-codes in te wisselen. Als je momenteel geen Call of Duty® account hebt, volg je de instructies om je voor de Actie te registreren.
• Elke deelnemer moet zich op de Call of Duty® website registreren.
• Deelnemers moeten zich ook aanmelden met hun PlayStation-account OF Xbox Live-account OF Battle.net-account OF er een aanmaken als ze die nog niet hebben en hun Online ID, Gamer Tag of Battle Tag aan hun account koppelen.
• Nadat de deelnemer zijn/haar Online ID, Gamer Tag of Battle Tag aan zijn/haar account heeft gekoppeld, zijn de accounts voor de rest van de Actieperiode aan elkaar gekoppeld.
• Om je in-game beloningen in te wisselen moet je ook een PlayStation PS Plus of Xbox Live Gold-account "in good standing" hebben. Lidmaatschappen van PlayStation Plus en Xbox Live Gold zijn betaalde abonnementen die apart worden verkocht.
• Een deelnemer kan alleen het cadeau op de geselecteerde console claimen.

V. Uitkering Prijs

22. De winnaar(s) wordt/worden gecontacteerd uiterlijk op zondag 12 december 2021, 23u59 per e-mail (check ook je spam folder) op basis van de contactgegevens ingevoerd tijdens de deelname.

23. De gecontacteerde winnaar(s) moet zijn winst bevestigen door gepast te reageren op het contact uiterlijk op zondag 19 december 2021, 23u59. Hierbij moet(en) de winnaar(s) een kopie van het kasticket van hun aankoop bezorgen aan de Organisator.

24. De winnaar(s) zal/zullen dan uiterlijk op zondag 30 januari 2022, 23u59 de Prijs ontvangen.

25. De Prijs zal als volgt aan de winnaar(s) worden gegeven: via post of email afhankelijk van de gewonnen prijs.

26. Indien de Prijs aanwezigheid op een evenement impliceert, moet de deelnemer zijn aanwezigheid onvoorwaardelijk bevestigen, zonder wat de Organisator zich het recht voorbehoud om een andere winnaar te bepalen op dezelfde wijze, zonder daartoe verplicht te zijn.

27. Bij gebrek aan (tijdige) reactie of bij enige andere overtreding (bv. indien het blijkt dat de winnaar niet voldeed aan de deelnamevoorwaarden) behoudt de Organisator zich het recht om een andere winnaar te bepalen op dezelfde wijze, zonder daartoe verplicht te zijn.

28. De Prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen. Een prijs is ondeelbaar en kan alleen aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

29. Prijzen die om welke reden niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van de Organisator. Bij weigering van de Prijs komt deze eveneens toe aan de Organisator. Er is geen garantie dat al de Prijzen worden uitgegeven.

30. De Organisator behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs uit te keren indien de hierboven genoemde prijs om welke reden dan ook niet (meer) beschikbaar is en/of niet kan worden uitgekeerd.

VI. Gedragsregels

31. Deelnemers mogen de Wedstrijd niet gebruiken om politieke of religieuze ideeën te uiten.

32. Deelnemers mogen niet treiteren, schelden, discrimineren of seksuele toespelingen maken.

33. Deelnames mogen niet kwetsend, beledigend, obsceen, kwellend, haatdragend, aanstotelijk, onzedelijk, gewelddadig, seksueel getint, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of in strijd met de goede smaak of fatsoen zijn, of daartoe aanzetten

34. Deelnames mogen geen wormen, virussen of andere schadelijk software op de eventuele Wedstrijdpagina of andere website of sociaal media van de Organisator plaatsen.

35. Deelnames mogen niet strijdig zijn met de wet, regelgeving of goede zeden, of enig recht van derden (inclusief intellectuele eigendom), of aanzetten tot handelingen die in strijd zijn met de wet, regelgeving of goede zeden, of enig recht van derden (inclusief intellectuele eigendom).

36. Inzendingen mogen o.a. Organisator, met deze gelieerde ondernemingen en merken, en het Merk, op geen enkele wijze schaden.

37. Bovenstaande gedragsregels betreffen de deelname aan deze Wedstrijd maar ook, in geval van winst, de deelname aan, of het gebruik van, de Prijs.

VII. Publicatie

38. De deelnemers stemmen er door middel van deelname aan deze Wedstrijd in toe dat in geval van winst hun voornaam, naam en/of stad worden gepubliceerd om de winnaar aan te kondigen, zonder dat Organisator terzake enige vergoeding verschuldigd is.

39. De winnaars stemmen verder door middel van deelname aan deze Actie specifiek in met het gebruik van de inhoud van hun deelname voor marketing doeleinden en geven aan de Organisator daartoe alle rechten voor, zonder dat de Organisator daarvoor enige vergoeding verschuldigd is. Daarenboven stemmen de winnaars door middel van deelname aan deze Actie en het aanvaarden van de Prijs in dat de Organisator hen na de deelname kan verzoeken om mee te werken aan andere vormen van publiciteit, inclusief omtrent het gebruik van de Prijs.

40. Indien de winnaars op verzoek van Organisator meewerken aan andere vormen van publiciteit zal rekening worden gehouden met de redelijke wensen van de winnaars. De winnaars zijn echter niet gerechtigd tot enige vergoeding. Alle eventuele (publicatie)materialen zullen het volledig eigendom zijn en blijven van de Organisator.

VIII. Persoonsgegevens

41. Persoonsgegevens die de Organisator in verband met de deelname aan deze Wedstrijd verkrijgt, worden gebruikt voor het correct kunnen afhandelen van deze Wedstrijd en, waar toepasselijk, indien de deelnemer het desbetreffende vakje heeft getikt, voor directe marketing doeleinden. Deze persoonsgegevens zullen conform de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens worden behandeld.

42. De Organisator bewaart persoonsgegevens zolang dit nodig is ten behoeve van de hierboven omschreven doeleinde(n).

43. De deelnemers hebben een toegangsrecht en een verbeteringsrecht met betrekking tot hun persoonsgegevens en beschikken tevens over een recht van verzet om het gebruik van dergelijke gegevens stop te zetten.

44. Voor het overige blijft de privacy en cookie policy van Organisator volledig van toepassing (zie www.pepsicoprivacypolicy.com).

IX. Aansprakelijkheid

45. Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven (bv. internet verbinding, verplaatsing, ...) van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Wedstrijd. De volledige kosten voor de deelname aan de Wedstrijd zijn ten laste van de deelnemer.

46. De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen aan/in en/of fouten van/in of met betrekking tot het Internet, de Wedstrijdpagina of een of meer van de in dit Wedstrijdreglement genoemde internetsites, het kabel- (of enig ander ter zake relevant) netwerk, software of hardware alsmede voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van de persoonlijke gegevens.

47. De Organisator is gerechtigd om de Wedstrijd in te korten, te verlengen, uit te stellen, te wijzigen of te annuleren op eender welk moment, ingeval van overmacht, onvoorziene gebeurtenissen buiten haar wil om of ingeval van enige andere gerechtvaardigde noodzaak. In zulke omstandigheden, kan de Organisator in geen geval aansprakelijk gesteld worden.

48. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de Prijzen en verleent geen garanties op de Prijzen.

49. Fouten in het drukwerk, spelling, zetwerk evenals elke gelijksoortige materiële fout hebben geen enkel waarde en kunnen niet aangevoerd worden als rechtsmiddel ten opzichte van de Organisator.

50. Voorts sluit Organisator iedere aansprakelijkheid van Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met deze Wedstrijd, inclusief de Prijs, voor zover wettelijk mogelijk, volledig uit.

51. In geval deze Wedstrijd word geadverteerd op Facebook, Instagram of op andere externe kanalen wordt het extra benadrukt dat deze Wedstrijd op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd is door of geassocieerd met Facebook, Instagram, of deze andere externe kanalen, die geen aansprakelijkheid dragen in dit verband.

52. Activision Publishing, Inc. is geen sponsor van deze Wedstrijd. De "Call of Duty: Vanguard" namen, logo's en/of materialen worden uitsluitend gebruikt voor promotiedoeleinden en/of prijsbeschrijvingen en een dergelijk gebruik is niet bedoeld om te suggereren of te impliceren dat Activision deze actie sponsort. ACTIVISION, CALL OF DUTY & CALL OF DUTY VANGUARD zijn handelsmerken van Activision Publishing, Inc. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

IX. Slotbepalingen

53. Over de uitslag van de Wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

54. Niets uit of met betrekking tot deze Wedstrijd mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Organisator.

55. Aan deze Wedstrijd of de uitslag daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.

56. Indien een of meerdere bepalingen in dit Wedstrijdreglement op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in dit Wedstrijdreglement en in de betreffende bepaling(en) volledig van toepassing.

57. De Organisator behoudt zich het recht voor, zij het redelijkerwijs en rekening houdend met de concrete omstandigheden, om het Wedstrijdreglement te wijzigen en/of de Wedstrijd te onderbreken en/of stop te zetten, zonder voorafgaande kennisgeving ervan en zonder hiervoor op enige wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld. De deelnemer heeft de verantwoordelijkheid om dit Wedstrijdreglement op regelmatige basis te controleren.

58. De Organisator behoudt zich bovendien het recht voor om de Prijs niet toe te kennen, in geval van misbruik of overtreding van één van de bepalingen van het Wedstrijdreglement, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de Organisator.

59. Klachten of vragen omtrent het Wedstrijdreglement en de Wedstrijd, evenals verzoeken in het kader van de rechten die deelnemers kunnen laten gelden op hun persoonsgegevens, kunnen schriftelijk gestuurd worden naar het adres van de Organisator. Deelnemers kunnen tevens gratis telefonisch contact opnemen vanuit België op het nummer 0800 20 330.

60. Dit Wedstrijdreglement en de Wedstrijd valt onder de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alleen de Brusselse rechtbanken zijn bevoegd voor eventuele geschillen over de interpretatie of de toepassing van het Wedstrijdreglement en/of de Wedstrijd.